ÁSZF

Információ

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LILY HOME Kft. valamennyi, a www.lilyhome.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a LILY HOME Kft. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

A LILY HOME Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

A  Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.


1. A szerződő partner adatai

A szerződés a LILY HOME Kft-vel jön létre. 
Név: LILY HOME Kft., Székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B. 
Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-285649, Adószám: 25722257-2-41, 
Számlaszám: 12010628-01567905-00100008, IBAN: HU18 12010628-01567905-00100008
Ügyvezető igazgató: Önalan Mehmet Sercan 
Központi telefonszám: 06303014455

Ügyfélszolgálati telefonszámok:

Webáruház ügyfélszolgálat telefonszáma: 06303014455
Munkanapokon: 10.00-15.00 között hívható
Email: info@lilyhome.hu


2. A szerződés létrejötte

Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni. 

A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik a Kosaram menü. A Kosaram oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Fizetés” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a belépés felülete, ahol bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. 

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a „Folytatás” feliratra kattintva a szállítási és számlázási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Folytatás” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a LILY HOME részére. 

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Módosítás” feliratra kattintva. 
Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor  megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a LILY HOME Kft. a Vásárló ajánlatát elfogadta (ld. 3. pont).

Ha a Vásárló terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a Lily Home a kosár tartalmáról e-mailben emlékeztetőt küld a regisztrált és a Honlapra bejelentkezett Vásárló részére. A Lily Home által a Vásárló részére elküldött e-mail vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet a Vásárló oldalán, kizárólag tájékoztató célt szolgál. A Lily Home által küldött e-mail reklámot nem tartalmaz. 

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután elküldte megrendelését, ezt az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a LILY HOME Kft. visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus e-mail megerősíti, hogy a LILY HOME Kft. megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a LILY HOME Kft-hez. Ajánlatának/megrendelésének LILY HOME Kft-hez történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A LILY HOME Kft. a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat LILY HOME Kft. általi elfogadásáról szóló, a LILY HOME Kft. által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével. 

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg a LILY HOME Kft-től az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 
Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a LILY HOME Kft. felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a LILY HOME Kft. akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 


4. A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait a LILY HOME Kft. tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a "Megrendelés visszaigazolása"-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta a LILY HOME Kft. részére az e-mail címét, a LILY HOME Kft. – a 3. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat. 

5. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében a LILY HOME Kft. rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 5. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 
a./ a terméknek, 
b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, 
c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 
d./ ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, 
a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének, a megrendelésnek a számla dátumának napjától számított  30 (harminc) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. 

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 
Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a LILY HOME Kft. részére az Elállási Időszak alatt.
A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. 
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 30. naptári napon) elküldi a LILY HOME Kft-nek. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe a LILY HOME Kft. a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 
A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (30, azaz harminc nap) elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint a LILY HOME Kft. részére. 
A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a LILY HOME Kft.  4.1. pontban feltüntetett címére  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 (harminc) napon belül visszaküldeni a LILY HOME Kft. részére. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló  a 30 (harminc) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 

Ha a Vásárló több, mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat. 
A termék LILY HOME Kft. címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A LILY HOME Kft-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli. 

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 30 (harminc) napon belül LILY HOME Kft. visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a LILY HOME Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. 
A LILY HOME Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a LILY HOME Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.
Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

Abban az esetben, ha a Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a LILY HOME Kft. az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog 
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a LILY HOME Kft., vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak, 
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek) 
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a LILY HOME Kft. által nem befolyásolható ingadozásától függ. 

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. A termék visszaküldése esetén a következő címre szükséges visszaküldeni az elállással érintett terméke(ke)t: 

Lily Home Kft.
Budapest 1134 
Váci út 47/B

A LILY HOME ügyfélszolgálat elérhetősége hétköznapokon:
Telefon: 06-20-312-2425
E-mail: info@lilyhome.hu
Nyitva tartás - Elérhetőség: H-P 08.00-16.00

Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a LILY HOME Kft. ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen - Email: info@lilyhome.hu, vagy az alábbi telefonszámon: Tel.: 06-20-312-2425


6.Árak és szállítás

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a LILY HOME Kft. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a LILY HOME Kft. Önt erről tájékoztatni.
 
7.Szállítási költségek

A LILY HOME Kft-nél a megrendelés összegétől függetlenül bruttó 1.490,- Ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetni. Ez csak részben tartalmazza a bérmentesítési/szállítási és a csomagolás díjat, a fennmaradó részt a LILY HOME Kft Kft. vállalja át.

Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell a LILY HOME Kft-nek kiszámláznia. Ilyen esetben a díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívja az Ön figyelmét.
Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a LILY HOME Kft.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a LILY HOME Kft-nek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a LILY HOME Kft. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a LILY HOME Kft. felelősséget nem vállal!

8.Szavatosság

8.1.Kellékszavatosság

Ön a LILY HOME Kft. hibás teljesítése esetén a LILY HOME Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a LILY HOME Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a LILY HOME Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a LILY HOME Kft. adott okot.

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölni a LILY HOME Kft-vel. 

Ön közvetlenül a LILY HOME Kf-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a LILY HOME Kft-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a LILY HOME Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a LILY HOME Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2.Termékszavatosság 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős. 

Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (LILY HOME Kft.) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (LILY HOME Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (LILY HOME Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

A LILY HOME Kft. minden nála vásárolt műszaki cikkre 1 éves jótállási (garanciális) időt biztosít. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év. 

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a LILY HOME Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A LILY HOME Kft. a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a LILY HOME Kft., vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a LILY HOME Kft-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a LILY HOME Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a LILY HOME Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A LILY HOME Kft-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a LILY HOME Kft-t terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a LILY HOME Kft. alább meghatározott címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti:

Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.


10.Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru a LILY HOME Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a LILY HOME Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.


11.Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése az Ön választása szerint történhet banki előreutalással vagy utánvéttel. A LILY HOME Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő számlaszámra: 

LILY HOME Kft., Székhely: Budapest, 1134 Váci út 47/B Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-285649, Adószám: 25722257-2-41, Számlaszám: 12010628-01567905-00100008, IBAN: HU18 1201 0628 0156 7905 0010 0008, Ügyvezető igazgató: Sercan Mehmet Önalan

Kérjük adja meg nevét és rendelési számát, - illetve amennyiben rendelkezik ügyfélszámmal, - ügyfélszámát is a közlemény rovatban!

12.Kapcsolatfelvétel

Az év 365 napján, a nap 24 órájában elérhetők vagyunk e-mail-en.

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken: info@lilyhome.hu

A LILY HOME Webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Tel.: 06-20-312-2425

A LILY HOME Webáruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
H-P 8:00 – 16:00 óráig

13.Jogérvényesítési lehetőségek

13.1.Panaszügyintézés 

Ön a termékkel vagy a LILY HOME Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

LILY HOME Kft. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a LILY HOME Kft. a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

LILY HOME Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a LILY HOME Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a LILY HOME Kft.  egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

A LILY HOME Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén a LILY HOME Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. 

13.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a LILY HOME Kft. és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a LILY HOME Kft-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Budapest Főváros Kormányhivatala
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
Budapest, V. kerület Városház u. 7.

Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara mellett működő Békéltető testület
Budapest, I. kerület Krisztina krt. 99.
Telefon: 488-2131 
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

14.Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat itt találja: http://www.lilyhome.hu 

15.Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A LILY HOME Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A LILY HOME Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.08.16.

A kosárban nincsenek termékek