Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.

×Bezár

  • el
  • en
Belépés Regisztráció
Kosaram: 0

pénzvisszatérítési eljárás

8.2.Termékszavatosság 

 

Egy termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló - választása szerint - a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 

Fogyasztót azonban nem illeti meg a jogot, hogy egyidejűleg érvényesítsék a megfelelőségi és termékmegfelelőségi igényeket egyidejűleg. A termékszavatossági igény érvényesíthetősége azonban a cserejellegű termékre és a javított alkatrésztartamra vonatkozó igényeiről Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényű Fogyasztó kérhető, vagyis pénzbeli orvoslás, árcsökkentés és megszüntetés nem áll módjában, mivel a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibája termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős. 

 

Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (LILY HOME Kft.) szemben gyakorolhatja.

 

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

 

A gyártó, forgalmazó (LILY HOME Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak (LILY HOME Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

9.Jótállás

 

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

 

A LILY HOME Kft. minden nála vásárolt műszaki cikkre 1 éves jótállási (garanciális) időt biztosít. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év.

 

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a LILY HOME Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A LILY HOME Kft. a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 

 

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a LILY HOME Kft., vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó

 

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a LILY HOME Kft-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

 

- ha a LILY HOME Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a LILY HOME Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A LILY HOME Kft-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc napon belül elvégezze.

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a LILY HOME Kft-t terhelik.

 

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Szavatosság, jótállás érvényesítése

 

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a LILY HOME Kft. alább meghatározott címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti:

 

Ha a szállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések, akkor kérjük, hogy ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él az a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, megvásárolt áru törvényhozó, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására a Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

 

A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállásának nem érinti.